Na materijalnim karticama se vide sve transakcije koje su od značenja za promatrani opseg koji može biti:

  • Lokal
  • Pravni subjekt

Na materijalnim karticama se vodi vrijednost skladišta kroz srednju cijenu koja se računa kod svakog ulaza.

Prije svih relevantnih ispisa poželjno je pokrenuti rekalkulaciju srednje cijene. Time ste osigurali da su srednje cijene dobro izračunate i nakon mnogobrojnih promjena.

Kartice možete ispisati, a posebno je koristan izvještaj Rekapitulacija materijalnih kartica koja vam daje lijep pregled Donosa | Ulaza | Izlaza | Završnog stanja za neko razdoblje, za sve artikle